Hotel Stupka Tále

Platné od 01. 05. 2021

Obchodné meno:

Tále 100, 97701 Horná Lehota

IČO: 36 028631

IČ DPH: SK2020083956

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 478/S

1. Zmluvné strany

Dodávateľ:     Tále, a.s. – prevádzka hotel Stupka – poskytovateľ ubytovacích, stravovacích, kongresových a relaxačných služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len „hotel“ alebo „dodávateľ“).

Odberateľ:      Objednávateľ služieb, ktorý s hotelom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích, stravovacích, wellness, ako aj iných služieb zo strany hotela na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“). Uzavretím zmluvy s hotelom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre hotel aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

2. Rezervácia služieb

2.1  Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

2.2  Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdržaní objednávky hosťom

  formou:

▪ telefonickou

▪ písomnou

▪ elektronickou

2.3  Objednávka musí obsahovať:

▪ meno a priezvisko hosťa, v prípade právnickej osoby jej názov a IČO

▪ termín čerpania hotelových služieb

▪ kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, emailový kontakt

▪ spôsob úhrady za služby, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa

  fakturačné údaje

▪ rozsah a druh objednaných služieb

2.4  Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách, a to potvrdením objednávky, resp. rezervácie, alebo jej zamietnutím.

2.5  Na základe potvrdenia objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Potvrdením objednávky zo strany hotela je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi hotelom a odberateľom (hosťom) uzatvorená, avšak ustanovenie bodu 3.9 týchto Všeobecných zmluvných podmienok tým nie je dotknuté (povinnosť hotela poskytnúť služby nastane až zaplatením zálohy).

3.    Ceny a platobné podmienky

3.1  Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov ku dňu potvrdenia  objednávky, resp. rezervácie.

3.2  Hotel si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas kalendárneho    roka.

3.3  Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

3.4  Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola prípadne akciová cena   ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.5  Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.

3.6  V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie, a to v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.7  Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

3.8 Garancia rezervácie vytvorenej telefonicky, osobne alebo e-mailom: Hotel ma právo žiadať od hosťa zálohovú platbu vo výške 50% z ceny objednaných služieb v splatnú v čase vytvorenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela a potvrdením prijatia zo strany dodávateľa. V prípade rezervácie 3 dni pred nástupom a neskôr slúži na garantovanie rezervácie zaslanie údajov platobnej karty – číslo platobnej karty, meno držiteľa karty a platnosť. V prípade rezervácie 3 dni pred nástupom na pobyt je rezervácia garantovaná stiahnutím 50% zálohy z platobnej karty na hotelový účet.

3.9  Garancia on-line rezervácie: V prípade garancie rezervácie platobnou kartou bude 50% záloha stiahnutá klientovi z platobnej karty v deň rezervácie pobytu.

3.10  Zálohová platba pre skupiny a akcie

3.10.1 Hotel vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky   ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry vo výške 50% z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie. Najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet hotela uhradená záloha vo výške 50% z celkových objednaných služieb.

3.10.2 Najneskôr v deň nástupu do hotela musia byť všetky objednané služby uhradené; ak nie sú všetky objednané služby uhradené, hotel nie je povinný poskytnúť akékoľvek služby.

3.10.3 Dňom pripísania zálohy na účet hotela vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK02 0900 0000 0003 0179 8298, SWIFT: GIBASKBX je objednávka zo strany hotela potvrdená a pre hotel záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po ukončení pobytu. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včasne uhradí, hotel je oprávnený rezerváciu zrušiť a objednané služby neposkytnúť.

3.11  Zálohovú platbu možno zrealizovať niektorým znasledovných spôsobov:

–   v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii hotela

–  prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK02 0900 0000 0003  0179 8298, SWIFT: GIBASKBX, pričom ako variabilný symbol objednávateľ použije číslo rezervácie alebo číslo faktúry

–   platobnou kartou formou on-line rezervácie

4.    Storno podmienky

4.1  Storno podmienky pri individuálnych rezerváciách

Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

  • od 14 do 8 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy rezervovaných služieb,
  • od 7 do dňa nástupu na pobyt 100% z celkovej sumy rezervovaných služieb,
  • pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho  pobytu,
  • na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

4.2.  Storno podmienky pri skupinových rezerváciách

Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované. Dodávateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu pri čiastočnom alebo plnom zrušení služieb objednávky objednávateľom.

– 59 až 40 dní pred nástupom je storno poplatok 30% z potvrdených služieb
– 39 až 20 dní pred nástupom je storno poplatok 60% z potvrdených služieb
– 19 až 10 dní pred nástupom je storno poplatok 80% z potvrdených  služieb
– 9 až 1 deň pred nástupom je storno poplatok 100% z potvrdených služieb 

4.3 V prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ dodávateľovi služieb plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb (aj neodobraných) okrem tých prípadov, kde predčasný odchod alebo nevyužitie služieb boli spôsobené neposkytnutím týchto služieb zo strany dodávateľa služby.

4.4  Objednávateľ a dodávateľ služby sa dohodli na termínoch, kedy sa upresňuje potrebná ubytovacia kapacita a kedy je možné ju zo strany dodávateľa služby alebo objednávateľa jednostranne znížiť.

 4.5 Objednávateľ rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok súhlasí a berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku objednávateľa na vrátenie objednávateľom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke dodávateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú.

4.6 Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je odberateľ povinný objednať, resp. spresniť počet jedál minimálne tri dni vopred. V prípade, že bude skutočný počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených odberateľom väčší, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že celkový počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál. V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, hotel účtuje odberateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi hotelom a odberateľom. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky odberateľa predstavuje zmluvnú pokutu, na ktorú nárok hotelu vzniká následkom porušenia zmluvných povinností zo strany objednávateľa odobrať dohodnutý počet jedál.

4.7 V prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu menej ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa odberateľovi účtuje stornopoplatok vo výške 100% z ceny objednanej procedúry. Uvedený storno poplatok vo výške 100% sa hosťovi účtuje aj v prípade, že sa hosť na objednanú procedúru nedostaví. V prípade zrušenia objednanej procedúry v deň objednaného termínu viac ako 2 hodiny pred konaním procedúry sa účtuje odberateľovi storno poplatok vo výške 30 % z ceny objednanej procedúry. Pri skupinovej rezervácii (2 a viac osôb) sa účtuje storno poplatok vo výške 100% v prípade zrušenia procedúry v deň objednaného termínu.

4.8  Postup zmluvných strán v prípade Vis maior (Vyššia moc)

4.8.1 Vyššia moc (lat. Vis maior) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti. V dôsledku Vis maior vznikne prekážka v plnení zmluvných povinností, nezávisle od vôle ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Prekážkou sa na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok rozumie najmä živelná udalosť, vojnový konflikt, revolúcia, teroristická činnosť, epidémia chorôb, skutočnosti vnútroštátneho charakteru (celonárodné štrajky, opatrenia legislatívneho charakteru). V takomto prípade (vzniku Vis maior) hotelu nevzniká povinnosť poskytnúť objednávateľovi dohodnuté služby vôbec alebo len v následne individuálne dojednanom rozsahu a objednávateľovi nevzniká povinnosť využiť objednané služby v rezervovanom termíne.

4.8.2  Povinnosťou zmluvných strán je túto skutočnosť (vznik Vis maior) oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

4.8.3 Vyššia moc je dôvodom prípadného neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

4.8.4 V prípade, ak dôjde k prekážke v plnení zmluvných povinností na strane hotela alebo objednávateľa z dôvodu vyššej moci, sú zmluvné strany povinné dohodnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy (nový rozsah služieb, nový termín poskytnutia alebo využitia služby), pričom zo strany hotela je táto povinnosť splnená tým, že v rámci svojich kapacitných možností umožní objednávateľovi využiť hotelom poskytované služby v pôvodne dohodnutej hodnote (cene) v dobe 12 mesiacov od pôvodne dohodnutého termínu začatia využívania služieb objednávateľom; ak v uvedenej dobe 12 mesiacov objednávateľ služby hotela nevyužije, platí, že objednávateľ svoju objednávku v celom rozsahu stornoval so storno poplatkom vo výške 100% z ceny objednaných služieb. Objednávateľ nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku Vis maior alebo iných okolností vylučujúcich zodpovednosť.

5.      Poskytované služby

5.1  Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 15.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. Skorší check-in je možné potvrdiť vopred pri uhradení poplatku vo výške 50% z aktuálnej ceny izby. Bezodplatne je možné potvrdiť skorý check-in len v deň príchodu hosťa.

5.2  Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 11.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11.00 hod., je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak. Neskorší check-out je možný, ak to ubytovacie kapacity hotela umožňujú, nasledovne:

–  do 16:00 hod. za poplatok vo výške 50% z aktuálnej ceny izby
–  po 16:00 hod. je možný za poplatok vo výške 100% z aktuálnej ceny izby.

Hosť je povinný informovať recepciu o požiadavke na neskorší check-out vopred. V opačnom prípade nevie hotel hosťovi garantovať možnosť ostať na izbe po 11:00 hod.

5.3  Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, pričom vnesené sú veci, ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému zo zamestnancov hotela. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade hotel odporúča využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe, avšak prednostne na recepcii hotela.

5.4  V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Ak nie je vopred písomne dohodnuté inak, konzumovanie vlastných potravín a nápojov sa pokladá za podstatné porušenie zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel okamžite ukončiť s hosťom zmluvný vzťah (odstúpiť od zmluvy) bez nároku na refundáciu zo strany hosťa.

5.5  V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov, prístrojov určených na osobnú hygienu a podobne.

5.6  Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.

5.7 Zmluvný vzťah medzi hosťom a hotelom končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo platobnou kartou.

5.8  V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, hotel má právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

5.9  Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

5.10 Hotel je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:

▪ hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok hotela, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

▪ obťažuje svojím správaním ostatných hostí,

▪ zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,

▪ z dôvodu vyššej moci.

5.11 V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom hotela.

5.12 Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

5.13 Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru hotela, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie majetku hotela, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky hotela vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

5.14 Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

6.      Zodpovednosť za škodu

6.1 V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

6.2 Odberateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku hotela zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú odberateľ u hotela objednal.

7.    Iné sankcie a pokuty

7.1 V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako zákaz fajčenia v priestoroch hotela, spustenie dymovej clony pri akciách, používanie otvoreného ohňa v priestoroch hotela, môže byť zo strany hotela príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000 Eur.

8.    Ochrana osobných údajov

8.1 Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv. Bližšie sú práva odberateľa vo vzťahu k ochrane osobných údajov uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov prístupnom na stránke www.hotelytale.sk.

9.         Riešenie sporov a záverečné ustanovenia

9.1 Vo veciach neupravených týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami ani individuálnymi zmluvami alebo dohodami medzi dodávateľom a odberateľom sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak. V prípade rozporu medzi dojednaniami určenými v osobitnej zmluve alebo dohode a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je rozhodujúce to, čo je uvedené v zmluve alebo dohode.

9.2  Prípadné spory, ktoré zo zmluvného vzťahu vzniknú sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne zmiernou cestou. V prípade ak by mimosúdne vyriešenie veci nebolo možné, dodávateľ aj odberateľ berú na vedomie, že všetky prípadné vzniknuté spory, ktoré medzi nimi vzniknú sa budú riadiť právom Slovenskej republiky a to podľa slovenského právneho poriadku a to na príslušných súdoch Slovenskej republiky.

9.3  Pokiaľ by sa jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok stali neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení.

Tále 01. 05. 2021

Aktuálne akcie a balíky

Partneri